مدیر عامل آژانس نور آزادگان

​      نام و نام خانوادگی: دکتر مصطفی قهرمانی

قائم مقام

​      نام و نام خانوادگی : آقای سید مصطفی سید آقا ابولقاسمی

مدیر فنی بند الف:

​      نام و نام خانوادگی: 

مدیر فنی بند ب :

      نام و نام خانوادگی: 

مشاور مدیر عامل :

      نام و نام خانوادگی: سید سهیل مهرزاد