شرکت توسعه گردشگری تریتا باستان

 

موسسه بین المللی جهان گردشگری باستان

 

کانون فرهنگی ، اقتصادی ایران در اروپا 

 

شرکت تندیس مهر باستان

 

شرکت گروه هتل های چلیپا مهر باستان

 

گروه مهندسین نیکان

 

شرکت معماران سرای خورشید