مهم ترین عوامل در بازاریابی گردشگری ورزشی ایران

انتشار خبر: ۱۳۹۳/۱۲/۴ | بازدید خبر: 3001

هدف از اين پژوهش آن است که با بررسي نظرات مديران، ورزشکاران و دست اندرکاران امر گردشگري و ورزش درباره بازاريابي گردشگري ورزشي و نيز مرور يافته هاي حاصل از پژوهش هاي مختلف در زمينه گردشگري ورزشي و تطبيق اين يافته ها با شرايط و ويژگي هاي ايران عوامل مهم در بازاريابي گردشگري ورزشي شناسايي شود و راهکارهايي در اين زمينه مطرح گردد.براي اين منظور پرسشنامه محقق ساخته اي تهيه شد و پس از تاييد روايي و پايايي آن (آلفاي کرونباخ 0.81 = درصد)، نظرات مديران ستاد برگزاري چهارمين دوره بازي هاي اسلامي زنان، ورزشکاران ايراني و خارجي شرکت کننده در اين بازي ها، مديران فعال در معاونت گردشگري سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، و مديران، مربيان و دست اندرکاران ورزشي داراي سابقه گردشگري ورزشي، در ارتباط با عوامل مهم مورد توجه مديران در بازاريابي گردشگري ورزشي بررسي شد. داده ها به روش تحليل عاملي تجزيه و تحليل شدند.

نتايج نشان داد از ديدگاه آزمودني هاي پژوهش علاقه به فرهنگ، هنر، معماري و مکان هاي باستاني؛ بازاريابي و خدمات مناسب آژانس هاي گردشگري؛ وجود تفريحات شبانه در کشور ميزبان؛ و ... از عوامل مهمي اند که بازاريابان گردشگري ورزشي بايد در انتخاب بازارهاي هدف و تهيه آميزه هاي بازاريابي به آنها توجه کنند. همچنين، لزوم توجه به نيازهاي مختلف گردشگران و برنامه ريزي درازمدت در بازاريابي گردشگري ورزشي از ديگر نتايجي است که در بسياري از پژوهش ها بر آنها تاکيد شده است. در تمام موارد و عوامل شناسايي شده در اين پژوهش و ساير پژوهش ها، نقش مديريت علمي در موفقيت در برنامه هاي بازاريابي بسيار مهم است. در انتهاي مقاله، راهکارهايي براي بازاريابي اثربخش گردشگري ورزشي مطرح شده است.
 
برای دانلود متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

میزان اهمیت
توضیحات
ثبت گزارش