تاثیر خدمات گردشگری بر رضایت مندی گردشگران ورزشی

انتشار خبر: ۱۳۹۳/۱۲/۲ | بازدید خبر: 3265

گردشگری ورزشی یک صنعت خدماتی است و عمدتاً به واسطۀ کیفیت خدماتی که ارائه می­شود، تحت تأثیر قرار می­گیرد. همچنین، می­توان گفت که کیفیت خدمات و رضایتمندی گردشگران از موضوعات مهم در سیاست گردشگری است که پرداختن به آن­ها می­تواند موجب توسعه گردشگری و گردشگری ورزشی شود. از این رو، هدف این پژوهش بررسی چگونگی تأثیر ابعاد مختلف کیفیت خدمات گردشگری ورزشی بر رضایتمندی گردشگران بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام شده است.

نمونۀ آماری این پژوهش 265 نفر از گردشگرانی بودند که در دیدار برگشت دو تیم فوتبال استقلال و پرسپولیس در فرودین ماه سال 1390 در ورزشگاه آزادی تهران حضور داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق برگرفته از پرسشنامه­ای است که شانک.در رسالۀ دکتری خویش در دانشگاه اوهایو مورد استفاده قرار داده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصین مدیریت ورزشی و روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت(Cronbach's Alpha=0.89). برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از بستۀ نرم افزاری SPSS16 به منظور انجام آمار توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلۀ ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان متغیرهای کیفیت دسترسی با ضریب اثر 79/0 و مقدار t 4،‌ کیفیت مجموعه ورزشی با ضریب اثر 06/0 و مقدار t 61/0 و کیفیت مسابقه با ضریب اثر 61/0 و مقدار t 90/2، تأثیر کیفیت دسترسی بر رضایتمندی بیش از دو متغیر دیگر بود. علاوه بر این، تأثیر کیفیت مجموعۀ ورزشی بر رضایتمندی معنادار نبود. بنابراین، می­توان گفت که هر یک از ابعاد کیفیت خدمات گردشگری ورزشی تأثیر بخصوصی روی رضایتمندی گردشگران دارند که باید به آن­ها توجه نمود.
نویسنده : 1 هاشم کوزه چیان ؛ 2 مهدی خطیب زاده؛ 3 افشار هنرور
 
برای دانلود متن کامل مقاله اینجا کلیک کنید.

میزان اهمیت
توضیحات
ثبت گزارش